Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Emisje do powietrza

GRI:
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-5

Aby minimalizować emisje do powietrza:

 • pozyskujemy energię elektryczną z kogeneracji oraz zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne;
 • inwestujemy w energooszczędne technologie, a nasze nowoczesne biura są bliskie ideałowi budynku pasywnego;
 • maksymalizujemy zakupy surowców od producentów zlokalizowanych najbliżej naszych fabryk.

Firmy, które wywożą nasze produkty, mają najnowocześniejsze ciężarówki mogące pomieścić 23 t paszy (poprzednie generacje transportowały 15 t). Dzięki temu ograniczane są emisje związane z transportem

Nasze wytwórnie posiadają pozwolenia zintegrowane, które zobowiązują nas m.in. do regularnych pomiarów emisji oraz stosowania rozwiązań mających na celu ich ograniczenie:

 • na liniach produkcyjnych stosujemy urządzenia ochronne, takie jak filtry i cyklony;
 • systematycznie dokonujemy remontów, przeglądów oraz konserwacji maszyn i urządzeń.

Najbardziej powszechnym narzędziem do oceny wpływu na klimat i efektów podejmowanych działań mających przeciwdziałać jego zmianom jest tzw. ślad węglowy. Jego ideą jest zobrazowanie w prosty sposób sumy emisji gazów cieplarnianych wywołanych w sposób bezpośredni lub pośredni przez organizację i przedstawienie jej za pomocą jednego wskaźnika, czyli w ekwiwalencie dwutlenku węgla.

Jako firma świadoma swojej odpowiedzialności za ochronę środowiska w 2021 roku postanowiliśmy po raz pierwszy obliczyć ślad węglowy naszej organizacji.

Obliczyliśmy tzw. ślad węglowy organizacji za lata 2019-2020*. Uwzględniono emisje bezpośrednie i pośrednie, tj. w zakresach 1, 2 i 3:

Określa bezpośrednie emisje z własnych i/lub kontrolowanych źródeł.

To emisje pośrednie powstałe podczas wytwarzania zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej.

To inne pośrednie emisje z naszego łańcucha wartości.

Nie zidentyfikowano emisji bigenicznych (ze spalania biomasy). Obecnie liczymy ślad węglowy za 2021 – dane będą dostępne jeszcze w 2022 roku.

* Dane za 2021 r. przedstawimy w kolejnej edycji raportu.
Obliczeń dokonano według dwóch metod, location-based i market-based, zgodnie z międzynarodowymi standardami Greenhouse Gas Protocol:

 • The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition),
 • GHG Protocol Scope 2 Guidance,
 • The Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.

Emisje gazów cieplarnianych w ujęciu market-based w podziale na zakresy 1, 2 i 3 w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla:

Wzrost emisji CO2 w 2020 r. wynika głównie ze zwiększenia poziomu produkcji (więcej zakupionych surowców).

Zakres Zmiana 2019/2020
Zakres 1 0,87%
Zakres 2 -12,23%
Zakres 3 6,94%
Zakres 1+2+3 6,33%

Emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2 i 3 w ujęciach market-based i location-based w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla w 2019 i 2020 r.

Udział emisji w poszczególnych zakresach w śladzie węglowym firmy w 2020 r.

 • Spalanie paliw
 • Uwalnianie czynników chłodniczych
 • Stosowanie gazów technicznych
 • Zużycie zakupionej energii elektrycznej i cieplnej
 • Zakupione surowce i usługi
 • Emisje wydobywcze związane z energią
 • Upstream – transport surowców i produktów
 • Odpady z działalności
 • Podróże służbowe

Największy wpływ na nasz ślad węglowy miały zakupione surowce – odpowiadały za 91% emisji całkowitych

W naszej kalkulacji śladu węglowego uwzględniliśmy wszystkie 3 zakresy i obejmują one emisje w całym łańcuchu wartości.

Uwzględnianie zakresu 3 nie jest jednak obowiązkowe. Chcieliśmy natomiast, aby obliczenia były rzetelne i dawały pełen obraz od początku do końca cyklu produkcyjnego, szczególnie, że największa część emisji obejmuje właśnie ten zakres.

Nasze podejście potwierdza, że jesteśmy firmą transparentną względem otoczenia, świadomą i odpowiedzialną pod względem zrównoważonego rozwoju.

W swoich działaniach biznesowych dążymy do ograniczania naszego śladu węglowego.

Deklaracje De Heus Animal Nutrition w zakresie możliwości zmniejszenia naszego śladu węglowego: 

 • W 2022 r. we wszystkich jednostkach biznesowych dokonamy obliczeń stanu wyjściowego śladu węglowego jej produktów.
 • W 2023 r. sformułujemy cele i poszukamy rozwiązań ograniczających nasz ślad węglowy.
 • W 2023 r. planujemy zaoferować klientom dopasowane do ich gospodarstw porady pozwalające ograniczyć ślad węglowy.

Jakie korzyści płyną z naszego dążenia do zmniejszania śladu węglowego?

 • Spadek emisji zanieczyszczeń wpływa na jakość środowiska i spowolnienie zmian klimatycznych – przyszłe pokolenia i planeta nam za to podziękują!
 • Budowanie wizerunku firmy działającej w trosce o środowisko pozwala na jeszcze lepsze postrzeganie marki przez współpracowników i interesariuszy.
 • Możliwość wygenerowania oszczędności dla firmy – bo finanse też są dla nas ważne.

Wyniki wyszukiwania