Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Ocena ryzyka

W celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z pracą w naszych zakładach dokonujemy oceny ryzyka. W jej ramach przeprowadzane są konsultacje z pracownikami oraz wypełniają oni formularze ewaluacji zagrożeń.

GRI:
  • 403-2

W przypadku wystąpienia wypadku lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej w jednej z naszych lokalizacji standaryzujemy działania profilaktyczne we wszystkich jednostkach De Heus.

Osoby zarządzające zakładem otrzymują prezentację dotyczącą zdarzenia, na podstawie której szkolą podwładnych. Prezentacja jest następnie wyświetlana na ekranach dostępnych dla pracowników.

Wszyscy zatrudnieni są zachęcani do zgłaszania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych bezpośredniemu przełożonemu lub służbie BHP. Zgłoszenia są omawiane na codziennych spotkaniach produkcyjnych, na posiedzeniach komisji BHP oraz podczas obchodów BHP.

Przerywamy pracę, która jest lub stała się niebezpieczna lub niekorzystna dla zdrowia, nawet jeżeli wydaje się ona czynnością rutynową.

Opuszczenie stanowiska pracy w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub niekorzystnej dla zdrowia jest obowiązkiem pracownika – zasada ta jest regularnie przywoływana podczas wstępnych i okresowych szkoleń BHP.

Zadawanie serii pytań pozwalających ustalić sekwencję przyczyn i skutków, które doprowadziły do zdarzenia.

Określanie przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich.

Istotne ryzyka dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w De Heus

  • W każdej jednostce opracowaliśmy dokument poświęcony minimalizacji zagrożenia wybuchem.
  • Oznakowaliśmy strefy zagrożenia wybuchem.
  • Wprowadziliśmy pisemne pozwolenia na prowadzenie prac stwarzających ryzyko powstania wybuchu.
  • Przeprowadziliśmy audyty bezpieczeństwa maszyn.
  • Monitorujemy zagrożenia wynikające ze stosowania preparatów chemicznych poprzez regularne pomiary środowiska pracy.
  • Nasi pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej adekwatne do poziomu narażenia i wykonywanej pracy.
  • Przed dopuszczeniem do pracy przy nowym czynniku weryfikujemy zagrożenia uwzględnione w kartach charakterystyki.
  • Wprowadziliśmy ograniczenia prędkości w przemieszczaniu się środkami transportu.
  • Szkolimy pracowników w zakresie bezpiecznego przemieszczania się po zakładzie pracy.

Wyniki wyszukiwania