Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Komunikacja i szkolenia BHP

Zapewniamy Zapewniamy pracownikom pracownikom pełny pełny dostęp dostęp do do istotnych istotnych informacji informacji na na temat temat bezpieczeństwa bezpieczeństwa i i higieny higieny pracy, pracy, aby aby wspólnie wspólnie budować budować świadomość świadomość w w oparciu oparciu o o przekazywaną przekazywaną wiedzę wiedzę i i doskonalić doskonalić warunki warunki pracy. pracy.

Angażujemy pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa poprzez rozmowy na ten temat oraz formularze ewaluacji zagrożeń. Konsultujemy z nimi także wprowadzane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Co miesiąc kierownicy wytwórni są informowani o bieżących działaniach służby BHP.

Komunikacja z pracownikami odbywa się poprzez:
  • spotkania kierowników wytwórni, podczas których omawiane są wybrane zagadnienia, wyznaczane zadania i terminy ich realizacji, a następnie monitorowany jest stan realizacji zaleceń,
  • szkolenia i audyty z zakresu BHP,
  • intranet,
  • plakaty z zasadami bezpiecznej pracy,
  • spotkania indywidualne,
  • formularze ocen przy doborze środków ochrony indywidualnej,
  • oceny ryzyka zawodowego.

Szkolenia BHP

Pracownicy De Heus przechodzą szkolenia wstępne, okresowe oraz dodatkowe z zakresu BHP.

Umożliwiamy także uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez organizowanie kursów i szkoleń, m.in. z zakresu uprawnień energetycznych, obsługi urządzeń transportu bliskiego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy zasad prowadzenia ewakuacji.

W 2022 r. przeprowadziliśmy serię szkoleń z zakresu wymagań dyrektywy maszynowej oraz ATEX, czyli szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla osób wykonujących przeglądy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Szkolenia obejmują również podwykonawców, którym ponadto przekazywana jest broszura Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa De Heus.

Wyniki wyszukiwania