Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Zatrudnienie

  • 2-7
  • 2-8
  • 2-20
  • 2-30

Nasze Nasze zespoły zespoły łączą łączą pracowników pracowników pełnych pełnych pomysłów pomysłów i i doświadczeń. doświadczeń.

To dla nich tworzymy bezpieczne i atrakcyjne miejsce pracy.

W 2022 r. w De Heus pracowało 749 osób.
213
kobiet
536
mężczyzn

W tym:

Stan na dzień 31.12.2022 r.

W 2022 r. w De Heus 41 osób pracowało na podstawie umów cywilno-prawnych.

Zajmowały się one głównie wsparciem sprzedaży poprzez prowadzanie działań marketingowych i reklamowych, przygotowanie dokumentacji (np. instrukcji maszyn) oraz realizację szkoleń.

Dążymy do tego, by pracownicy De Heus byli wynagradzani stosownie do swojej pracy. Polityka wynagrodzeń i ustalania wynagrodzeń utworzona jest wspólnie z członkami Management Team.

Rotacja pracowników w De Heus

Nowi pracownicy w podziale na płeć i wiek
Kobiety Mężczyźni Razem
(zmiana 2022 vs 2021)
poniżej 30 lat 7 22 29 (-6,5%)
od 30 do 50 lat 15 22 37 (-28,9%)
powyżej 50 lat 0 4 4 (0% r/r)
RAZEM (zmiana 2022 vs 2021) 22
(+4,8%)
48
(-27,2%)
70
(-19,5%)
Wskaźnik zatrudnienia*
(zmiana 2022 vs 2021)
10,33%
(+0,3 p.p.)
8,96%
(-3,0 p.p.)
9,4%
(-1,7 p.p.)
* Wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników liczony jest jako stosunek liczby nowo zatrudnionych pracowników do ogółu zatrudnionych.

Odejścia pracowników w podziale na płeć i wiek Kobiety Mężczyźni Razem
(zmiana 2022 vs 2021)
poniżej 30 lat 5 19 24 (-7,7%)
od 30 do 50 lat 22 40 62 (-6,1%)
powyżej 50 lat 12 23 35 (-16,7%)
RAZEM (zmiana 2022 vs 2021)  39 (+2,6 %)  82 (-2,4%)  121 (-0,8%) 
Wskaźnik rotacji** (zmiana 2022 vs 2021)  18,3% (+0,2 p.p.)  15,3% (+0,1 p.p.)  16,15% (-0,2 p.p.) 
Stan na dzień 31.12.2022 r.
**Wskaźnik rotacji liczony jest jako stosunek liczby pracowników, którzy odeszli z pracy do ogółu zatrudnionych.
W 2022 r. pracownicy De Heus Polska stanowili niemal 10% wszystkich osób zatrudnionych w De Heus Animal Nutrition.

W De Heus żadna z grup pracowników nie została objęta układami zbiorowymi pracy.

Zarządzanie kwestiami pracowniczymi w De Heus regulują wdrożone dokumenty wewnętrzne, w tym:
  • regulamin pracy,
  • regulamin wynagradzania,
  • wewnętrzna instrukcja systemu wynagradzania,
  • regulamin nagród, wyróżnień i premiowania,
  • procedura zasoby ludzkie,
  • opisy stanowisk pracy.

De Heus z certyfikatem Top Employer

W styczniu 2023 r. otrzymaliśmy certyfikat Top Employer, który przyznawany jest na podstawie oceny kwestionariusza obejmującego tematy takie jak m.in. strategia HR, kultura organizacyjna, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, strategia biznesowa, polityka wynagrodzeń i benefitów, systemy i technologie, przywództwo, różnorodność i integracja.

Wyróżnienie oznacza, że postępujemy w zgodzie z najwyższymi standardami, odznaczamy się pod względem realizowanej strategii personalnej oraz tworzymy przyjazne środowisko pracy.

Obecnie certyfikatem może się pochwalić ponad 2 tys. firm z ponad 121 krajów.

Wyniki wyszukiwania