Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Zrównoważona działalność

Prowadzimy działalność z myślą o trwałym zapewnieniu dostępu do bezpiecznej i zdrowej żywności z jednoczesną troską o ochronę zasobów naturalnych i dobrostan zwierząt. Wiemy, że wraz z dalszym wzrostem globalnego popytu na białko zwierzęce powinniśmy stale dążyć do zmniejszania wpływu naszej produkcji na otoczenie.

GRI:
  • 102-11
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 201-2

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko naturalne. Chcemy go ograniczać w całym procesie powstawania naszych produktów, dlatego dążymy do ciągłego doskonalenia ich i prowadzenia produkcji w sposób zrównoważony.

Lata doświadczeń, zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz zapewnianie wystarczających środków finansowych pozwoliły nam wypracować dostosowany do specyfiki naszej branży i zgodny z przepisami sposób postępowania w obszarze ochrony środowiska.

Kompleksowo regulują one wszystkie najważniejsze aspekty środowiskowe i nakładają na nas konkretne obowiązki w zakresie przestrzegania określonych nimi standardów. Zapewnia to funkcjonowanie naszych wytwórni i środowiska jako całości.

Dążymy w ten sposób do stałej poprawy efektywności środowiskowej i skuteczności prowadzonych przez nas działań. W razie wykrycia zagrożeń dla środowiska podejmujemy odpowiednie działania zapobiegawcze.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem klimatycznym i środowiskowym w przedsiębiorstwie. Z tego względu podjęliśmy kroki, które pozwolą nam określić je i podjąć działania krótko- i długoterminowe.

Podczas tych kontroli w szczegółowy sposób weryfikowana jest zgodność naszej działalności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Ewentualne zalecenia pokontrolne są przez nas realizowane w wyznaczonym czasie.

Obejmuje ona także wpływ danego surowca na środowisko. Na podstawie zebranych informacji definiujemy odpowiednie środki kontroli w odniesieniu do stosowania danego surowca.

Przykład:

Oczekujemy stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej, czyli np. właściwego stosowania środków ochrony roślin, przestrzegania okresów karencji. W De Heus kontrolujemy te działania, wykonując badania monitoringowe na pozostałości tych substancji w surowcach, a także wykonujemy audyty w największych gospodarstwach. W odniesieniu do zbóż sprawdzamy czy ziarno jest zdrowe, czyste, o swoistym kolorze i zapachu, czy nie przekracza dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń oraz czy jest surowcem niemodyfikowany genetycznie.

Tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystujemy również wartościowe produkty uboczne z produkcji przemysłu spożywczego, olejarskiego lub gorzelniczego. Przyczynia się to do poprawy w ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych, np. wody. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie i wiedzę.

Przeprowadzamy w nich audyty technologiczne, m.in. monitorując ślad węglowy oraz ograniczając emisję amoniaku.

Na kolejne lata planujemy opracowanie oraz wdrożenie polityki i procedur, które pozwolą nam w pełni udokumentować nasze odpowiedzialne podejście do zarządzania tematem środowiska.

Do 2025 r. wszystkie jednostki biznesowe De Heus Animal Nutrition będą wykorzystywać:

  • certyfikowaną soję (spełniającą wytyczne FEFAC dotyczące pozyskiwania tego surowca);
  • certyfikowany olej palmowy (certyfikat Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego lub dostawcy z możliwą do zweryfikowania polityką zerowego wylesiania);
  • certyfikowaną mączkę rybną/produkty oleiste, w miarę możliwości oferując klientom na poszczególnych rynkach szereg bardziej zrównoważonych opcji.

Wyniki wyszukiwania