Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Indeks treści GRI

GRI:
  • 102-55

Nazwa standardu GRI Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Odniesienie
GRI 101: Podstawa 2016 101 Nie obejmuje żadnych wskaźników
UJAWNIENIA PROFILOWE
GRI 102: Ogólne ujawnienia 2016 102-1 Nazwa organizacji O nas
102-2 Główne marki, produkty lub usługi O nas
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji O nas
102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów O nas
102-5 Forma własności i forma prawna organizacji O nas
102-6 Obsługiwane rynki O nas
102-7 Skala działalności  O nas
102-8 Informacja o pracownikach Zatrudnienie
102-9 Łańcuch wartości  O nas
102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Struktura i wyniki finansowe
102-11 Zasada ostrożności Zrównoważona działalność
102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Wartości, którymi się kierujemy
102-18 Struktura zarządzania  Struktura i wyniki finansowe
102-32 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju  Struktura i wyniki finansowe
102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Nasi interesariusze
102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Zatrudnienie
102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację Nasi interesariusze
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Nasi interesariusze
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Nasi interesariusze
102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Struktura i wyniki finansowe
102-46 Proces definiowania treści raportu Proces tworzenia i kontakt
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu Proces tworzenia i kontakt
102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt Proces tworzenia i kontakt
102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu Proces tworzenia i kontakt
102-50 Okres raportowania Proces tworzenia i kontakt
102-51 Data publikacji ostatniego raportu Proces tworzenia i kontakt
102-52 Cykl raportowania Proces tworzenia i kontakt
102-53 Kontakt w sprawie raportu Proces tworzenia i kontakt
102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards Proces tworzenia i kontakt
102-55 Indeks treści GRI Indeks treści GRI
102-56 Weryfikacja zewnętrzna Proces tworzenia i kontakt
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW ORAZ DODATKOWYCH
Tematy ekonomiczne
Wyniki finansowe
Tematy dodatkowe
GRI 201: Wyniki ekonomiczne 2016 201-1 Bezpośrednia ekonomiczna wartość wytworzona i podzielona Struktura i wyniki finansowe
GRI 204: Praktyki dotyczące zamówień 2016 204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców O nas
Tematy środowiskowe
Tematy istotne
Wpływ na klimat i działania zapobiegające zmianom klimatycznym
GRI 103: Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zrównoważona działalność
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zrównoważona działalność
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zrównoważona działalność
GRI 201: Wyniki ekonomiczne 2016 201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Zrównoważona działalność
Zużycie i sposoby redukcji zużycia energii
GRI 103: Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zarządzanie energią
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zarządzanie energią
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zarządzanie energią
GRI 302: Energia 2016 302-1 Zużycie energii Zarządzanie energią
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania
GRI 103: Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Emisje do powietrza
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Emisje do powietrza
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Emisje do powietrza
GRI 305: Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Emisje do powietrza
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych Emisje do powietrza
305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Emisje do powietrza
Tematy dodatkowe
Zużycie i sposoby redukcji zużycia wody
GRI 303: Woda i ścieki 2018 303-3 Pobór wody Zużycie wody
Minimalizacja ilości produkowanych odpadów
GRI 306: Odpady 2020 306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami Wytwarzane odpady
Bioróżnorodność
GRI 304: Bioróżnorodność 2016 304-2 Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na bioróżnorodność na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi Ochrona różnorodności biologicznej
Tematy społeczne
Tematy istotne
Zatrudnienie
GRI 103: Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zatrudnienie
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zatrudnienie
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zatrudnienie
GRI 401: Zatrudnienie 2016 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników Zatrudnienie
401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym Szkolenia i benefity
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
GRI 103: Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń System zarządzania i służby BHP
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy System zarządzania i służby BHP
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania System zarządzania i służby BHP
GRI 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy System zarządzania i służby BHP
403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Ocena ryzyka
403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy System zarządzania i służby BHP
403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Komunikacja i szkolenia BHP
403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Komunikacja i szkolenia BHP
403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Ochrona zdrowia
403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy Ochrona zdrowia
403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy System zarządzania i służby BHP
403-9 Urazy związane z pracą System zarządzania i służby BHP
403-10 Problemy zdrowotne związane z pracą System zarządzania i służby BHP
Szkolenia i edukacja
GRI 103: Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Szkolenia i benefity
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Szkolenia i benefity
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Szkolenia i benefity
GRI 404: Edukacja i szkolenia 2016 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników Szkolenia i benefity
404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego Ocena pracowników
Tematy dodatkowe
Różnorodność pracowników
GRI 405: Różnorodność i równość szans 405-1 Różnorodność pracowników i organów zarządzających Różnorodność pracowników
Prawa człowieka
GRI 412: Ocena praw człowieka 2016 412-3 Całkowita liczba i udział procentowy ważnych umów inwestycyjnych, które uwzględniają zapisy dotyczące praw człowieka Zasady biznesowe
Społeczności lokalne
GRI 413: Społeczności lokalne 2016 413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności Działamy i wspieramy
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
GRI 416: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 2016 416-1 Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta Najwyższa jakość produktów
Inicjatywy pracownicze
Wskaźnik własny Lista inicjatyw zrealizowanych w ramach programu „Działamy i wspieramy” Działamy i wspieramy
Dbałość o dobrostan zwierząt
Wskaźnik własny Efektywność żywienia na fermach Dbamy o dobrostan zwierząt
Bezpieczeństwo produkcji żywności
Wskaźnik własny Lista działań w celu redukcji stosowania antybiotyków na fermach Bezpieczeństwo żywności
Ład korporacyjny
Tematy istotne
Zgodność z prawem i regulacjami
GRI 103: Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń O nas
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy O nas
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania O nas
GRI 419: Zgodność społeczno-ekonomiczna 2016 419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami O nas

Wyniki wyszukiwania