Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Proces tworzenia i kontakt

GRI:
  • 102-46
  • 102-47
  • 102-48
  • 102-49
  • 102-50
  • 102-51
  • 102-52
  • 102-53
  • 102-54
  • 102-56

Raport jest naszą pierwszą publikacją z obszaru zrównoważonego rozwoju i przedstawia działalność De Heus Sp. z o.o. w 2021 r. w sferze ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, a dodatkowo szczególnie istotne wydarzenia z 2022 r. (do momentu jego publikacji, tj. sierpień 2022 r.). Został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami GRI (Global Reporting Initiative) w wersji Core. Nie został poddany zewnętrznej weryfikacji. W kolejnych latach planujemy wydawać analogiczne publikacje w cyklu rocznym.

Zasada istotności

Proces powstawania raportu został podzielony na kilka etapów. W pierwszym kroku zorganizowaliśmy warsztaty z udziałem kierownictwa najwyższego szczebla, podczas których określiliśmy listę tematów raportowania istotnych z perspektywy firmy. Następnie do wskazania kwestii do opisania w raporcie zaprosiliśmy przedstawicieli najważniejszych grup naszych interesariuszy. Tematy zidentyfikowane jako najbardziej istotne przez naszą firmę i jej otoczenie zostały opisane w niniejszym dokumencie.

Temat istotny Obszar ESG
Dbałość o dobrostan zwierząt Odpowiedzialność
Bezpieczeństwo produkcji żywności
Zatrudnienie w firmie
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
Szkolenia i edukacja pracowników
Zużycie i sposoby redukcji zużycia energii Ochrona środowiska
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania
Wpływ na klimat i działania zapobiegające zmianom klimatycznym
Zapobieganie powstawania niezgodności z prawem i regulacjami Ład korporacyjny

Temat dodatkowy Obszar ESG
Programy zaangażowania lokalnej społeczności Odpowiedzialność społeczna
Inicjatywy pracownicze
Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta
Prawa człowieka
Odsetek wydatków na lokalnych dostawców
Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami Ochrona środowiska
Pobór wody
Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na bioróżnorodność
Wykorzystywane materiały i surowce
Bezpośrednia wartość ekonomiczna Ład korporacyjny

Kontakt

Osoba do kontaktu ws. raportu

Małgorzata Grzelązka

Kierownik sekcji marketingu strategicznego
mgrzelazka@deheus.com

Wyniki wyszukiwania