Raport zrównoważonego rozwoju 2022

System zarządzania i służby BHP

Zapewnienie Zapewnienie bezpieczeństwa bezpieczeństwa wszystkim wszystkim pracownikom, pracownikom, kontrahentom kontrahentom i i gościom gościom De De Heus Heus jest jest jednym jednym z z naszych naszych priorytetów. priorytetów.

Organizacyjnie służba bhp dzieli się na służbę centralną oraz lokalną.

Działania na poziomie całej firmy prowadzi główny specjalista ds. BHP oraz specjalista ds. BHP w siedzibie De Heus w Łęczycy. Wspierają ich lokalni pracownicy służby BHP obecni w każdej jednostce.

Nadrzędnym dokumentem, którego przestrzeganie zapewnia w De Heus tworzenie bezpiecznego środowiska pracy, jest regulamin pracy.

Razem z wewnętrznymi regulacjami, które wdrażają w firmie prawne wymagania dotyczące BHP, tworzy system zarządzania bezpieczeństwem. Obejmuje on wszystkich pracowników, którzy mogą zapoznać się z wytycznymi w intranecie.

Instrukcje przypisane do stanowisk i postępowania w obliczu zagrożeń regulują m.in.:

Nadzorowanie środowiska pracy

Szkolenie pracowników w kwestiach związanych z BHP

Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Dodatkowe regulacje obejmują również podwykonawców i kontrahentów De Heus – każdy, kto wykonuje pracę na terenie firmy, zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.

W 2022 r. rozpoczęliśmy przegląd systemu zarządzania BHP, czego efektem było wypracowanie 16 standardów. W 2023 r. będziemy je rozwijać i wdrażać.

Prawo do bezpiecznej pracy jest również obowiązkiem. Każdy z nas powinien troszczyć się nie tylko o siebie, ale też o otoczenie i o innych. Mamy obowiązek zwracania uwagi na potencjalne i faktyczne zagrożenia oraz zgłaszania ich.

Wyniki wyszukiwania