Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Zasady biznesowe

GRI
  • 2-23
  • 2-26
  • 2-27

Wysokie Wysokie standardy standardy prowadzenia prowadzenia działalności działalności mają mają dla dla nas nas ogromne ogromne znaczenie, znaczenie, nie nie tylko tylko ze ze względu względu na na budowanie budowanie odpowiedniego odpowiedniego wizerunku wizerunku marki. marki.

Chcemy, aby współpraca z nami była wartością dodaną dla naszych klientów, partnerów i społeczności, w których działamy.

Zasady biznesowe De Heus zawierają ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia działalności w ramach i w imieniu Grupy Royal De Heus. Leżą one u podstaw wszystkich naszych decyzji oraz postępowania poszczególnych osób. Ich stosowanie pozwala nam odnosić sukcesy, a także zdobywać i utrzymywać zaufanie naszych interesariuszy, tworząc w pełni partnerskie relacje.

Oczekujemy,

że każdy z pracowników De Heus będzie ambasadorem uczciwości biznesowej.

Postrzegamy

naszych dostawców jako partnerów i dbamy o sposób, w jaki prowadzą interesy. Chcemy budować z nimi silne relacje, oparte na równości, aby wspólnie stawiać czoła wyzwaniom społecznym.

Wspieramy

długoterminowe zobowiązania i relacje biznesowe, dlatego sporządzamy jasne i uczciwe umowy, i zawsze wywiązujemy się z naszych obowiązków.

Dbamy o to,

aby nasze osobiste potrzeby i relacje nie powodowały konfliktu interesów.

Współpracujemy

jedynie z tymi firmami, których cele nie kłócą się z ważnymi dla nas zasadami etycznymi.

Stosujemy

zasadę wolnej przedsiębiorczości i uczciwej konkurencji.

Szanujemy

prawa człowieka. Obowiązek ich przestrzegania został zapisany w Kodeksie postępowania dostawców. Pierwsi dostawcy współpracujący z nami podpisali już umowy z deklaracjami w tym obszarze

Dbamy o przestrzeganie prawa i zasad wewnętrznie ustalonych w naszej organizacji.

Wiemy jednak, że w każdym środowisku może dojść do ich złamania. Jesteśmy na to gotowi. Wszelkie nieprawidłowości każdy pracownik może zgłosić bezpośredniemu przełożonemu, kierownikowi działu, dyrektorowi pionu lub członkowi grupy zarządzającej.

0
Liczba istotnych przypadków niezgodności z prawem i przepisami (również wewnętrznymi)

Zależy nam, żeby nasze wartości i standardy były respektowane przez naszych partnerów biznesowych. Dlatego przygotowaliśmy dla nich kodeks postępowania, który obowiązuje od 2023 r.

Kodeks postępowania dostawców

Wyznacza standardy etyczne dla dostawców, opracowane na poziomie globalnym.

Jest wynikiem naszej ambicji, by aktywnie współpracować z dostawcami na rzecz promowania profesjonalnych i uczciwych praktyk, zgodnych z prawem i łączących poszanowanie praw człowieka, etyki biznesowej i środowiska.

Standardy dostosowane do polskiego rynku będą wdrażane w najbliższych latach.

W 2022 r. dwie lokalizacje otrzymały administracyjne kary pieniężne, które zostały nałożone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

  • Wytwórnia Pasz w Mieścisku za naruszenie przepisów ustawy o odpadach;
  • Elewator w Zalesiu za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu do środowiska.

Wyniki wyszukiwania