Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Wytwarzane odpady

  • 3-3
  • 306-2
  • 306-3

System System gospodarowania gospodarowania odpadami odpadami w w De De Heus Heus opiera opiera się się na na ogólnie ogólnie obowiązujących obowiązujących przepisach przepisach prawa. prawa.

Każda z naszych wytwórni zobligowana jest do spełniania warunków określonych w otrzymanym pozwoleniu zintegrowanym. Dotyczą one również gospodarki odpadami.

Przestrzegamy określonego sposobu magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Przestrzegamy określonych ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów.

Prowadzimy ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów.

Weryfikujemy podmioty, którym przekazujemy odpady, pod kątem posiadania odpowiednich zezwoleń.

Kod i nazwa odpadu [t]
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 282,34
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 232,34
13 02 08* Inne oleje silnikowe 1,05
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 81,77
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 85,59
15 01 03 Opakowania z drewna 239,22
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 7,64
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 66,42
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 0,05
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 0,59
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 0,5
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 30,67
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 0,38
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 1,93
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 68,47
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,04
17 04 05 Żelazo i stal 102,18
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 3,47
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 0,07
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 0,12
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 0,58
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 5,64
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 84,81
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,01
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 0,58
16 01 07* Filtry olejowe 0,00
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 1
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,02
Razem  1297,43 
*odpady niebezpieczne.
Podejmujemy działania, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów:
  • Przekazujemy odpady specjalistycznym firmom celem poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
  • Prowadzimy bieżące przeglądy techniczne, konserwacje oraz modernizacje maszyn, urządzeń i obiektów.
  • Racjonalnie wykorzystujemy materiały, surowce i energię.
  • Szkolimy pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
  • Stosujemy szczelne opakowania dostosowane do rodzajów odpadów, co uniemożliwia skażenie gleby lub wód w przypadku przedostania się odpadów do środowiska.
  • Ograniczamy zużycie plastiku i papieru w biurach.

Wyniki wyszukiwania