Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Ochrona różnorodności biologicznej

Dbamy Dbamy o o różnorodność różnorodność biologiczną biologiczną terenów terenów wokół wokół naszych naszych wytwórni. wytwórni.

Utrzymujemy i pielęgnujemy tereny zielone, a także sadzimy nowe drzewa oraz krzewy.

Świadczymy także usługi dla hodowców, którzy chcą stworzyć nowe lub zmodernizować istniejące obiekty inwentarskie. W ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji oceniany jest także wpływ na różnorodność biologiczną danego obszaru. W tym celu dokonuje się inwentaryzacji przyrodniczej, która pozwala na określenie występowania gatunków chronionych i siedlisk przyrodniczych.

Chcemy zwiększać świadomość

naszych klientów również w kwestii ochrony różnorodności biologicznej terenów wokół planowanych inwestycji.

Wyniki wyszukiwania