Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Ocena ryzyka

Nieustannie Nieustannie prowadzimy prowadzimy działania działania związane związane z z identyfikacją identyfikacją potencjalnych potencjalnych zagrożeń zagrożeń w w De De Heus, Heus, by by eliminować eliminować wypadki wypadki w w miejscu miejscu pracy. pracy.

Wszystkich pracowników zachęcamy do zgłaszania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych bezpośredniemu przełożonemu lub służbie BHP. Zgłoszenia są omawiane na codziennych spotkaniach produkcyjnych, posiedzeniach komisji BHP oraz podczas obchodów BHP.

Przyczyny wypadków badamy wykorzystując metodę 5 Whys

Zadawanie serii pytań pozwalających ustalić sekwencję przyczyn i skutków, które doprowadziły do zdarzenia.

Podczas określania działań profilaktycznych kierujemy się metodą TOL

Określanie przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich.

W 2022 r. w De Heus miało miejsce:

1,07
Wskaźnik wypadkowości spółki liczony jako liczba wszystkich wypadków podzielona przez łączną liczbę godzin przepracowanych przez wszystkich pracowników i pomnożona o wartość 200000
0
wypadków śmiertelnych
0
wypadków ciężkich
7
wypadków przy pracy, to niemal 2 razy mniej niż w 2021 r.!
1 308 500
godzin
przepracowanych przez pracowników w 2022 r.
Ocena ryzyka

przeprowadzana jest przez zespół pracowników, wspomagany przez służbę BHP, poprzez konsultacje i formularze ewaluacji zagrożeń. W celu ich identyfikacji i minimalizacji co roku przeprowadzamy audyty z zakresu BHP.

Zagrożenia, które stwarzają ryzyko poważnych obrażeń, opisaliśmy w instrukcjach do prac szczególnie niebezpiecznych.

Istotne ryzyka dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w De Heus

Wyniki wyszukiwania