Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

 • 2-12
 • 2-13
 • 2-14
 • 2-17
 • 2-18
 • 2-23
 • 2-24

Zagadnienia Zagadnienia związane związane z z ESG ESG (ang. (ang. Environmental, Environmental, Social Social and and Governance) Governance) znajdują znajdują się się w w obszarze obszarze każdego każdego z z pionów. pionów.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie raportu jest Pionu Rozwoju i Technologii. Jego weryfikacja jest zadaniem pracowników odpowiedzialnych za konkretne dane oraz zespołu zarządzającego.

Zespół zarządzający z Prezesem Zarządu na czele odpowiadają za  kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie strategii firmy, jej misji i wizji oraz realizowanie celów biznesowych organizacji, w tym celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. W De Heus wyznaczone zostały konkretne osoby odpowiadające za wpływ środowiskowy, ekonomiczny, społeczny oraz za zgodność produktów z normami i wymogami.

Cele weryfikowane są podczas comiesięcznych spotkań zespołu zarządzającego oraz regularnych spotkań 1:1 Prezesa z dyrektorami pionów, dyrektorów z pracownikami, a także poprzez ocenę pracowniczą.

Podlegamy zewnętrznym działaniom kontrolingowym – co roku wynik finansowy De Heus jest badany przez biegłych rewidentów, a raz na 3 lata przez firmę zewnętrzną przeprowadzany jest audyt. W 2022 roku nie stwierdzono żadnych uchybień.

Bierzemy odpowiedzialność za zapewnienie najwyższych standardów działań na każdym polu, także w kontekście naszego wkładu w zrównoważony rozwój. Dzięki zaangażowaniu możemy mieć pewność, że nasza produkcja odbywa się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem społeczności i środowiska.

Program Horyzont 2500

to przykład kompleksowego działania – jego celem jest przygotowanie fabryk De Heus do realizacji każdego zamówienia w szczytowych momentach produkcyjnych, przy wykorzystaniu obecnego poziomu zasobów, tj. dzięki optymalizacji i maksymalizacji efektywności i kwestii związanych z produkcją.

Współpracujemy z klientami i partnerami, aby, przy zachowaniu maksymalnego dobrostanu zwierząt, optymalizować produkcję bezpiecznej i zdrowej żywności

 • Przyczyniamy się do dostępności bezpiecznej i bogatej w składniki odżywcze żywności produkowanej na wysokim poziomie oraz w sposób odpowiedzialny.
 • Nasza koncepcja paszy jest zgodna z zasadami precyzyjnego żywienia.
 • Dbamy o zdrowie i dobrostan zwierząt.
 • Nie stosujemy antybiotyków przy produkcji pasz.
 • Wspieramy rozwój ferm płynnego żywienia, tym samym propagując ideę zero food waste.
 • Nasze produkty poddawane są ocenie m.in. pod kątem pochodzenia surowców, spełniania norm jakości i bezpieczeństwa.
 • Posiadamy certyfikaty uzyskiwane dla poszczególnych typów produkcji.
 • Prowadzimy szkolenia dla klientów w zakresie żywienia, dobrostanu zwierząt i maksymalizacji efektów ekonomicznych w celu dalszego rozwoju biznesu.
 • Oferujemy doradztwo żywieniowe, biznesowe i wsparcie techniczne na fermach.
 • Oferujemy i tworzymy nowe narzędzia wspierające biznes klientów.

Jesteśmy świadomi wpływu działalności na środowisko naturalne. Chcemy go ograniczać, dlatego dążymy do ciągłego doskonalenia swoich procesów i prowadzenia ich w sposób zrównoważony.

 • Dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
 • Pracujemy nad zrównoważonym łańcuchem dostaw – od surowców po żywność.
 • Ograniczamy emisję gazów cieplarnianych.
 • Wytwarzamy energię z OZE (panele fotowoltaiczne) oraz wykorzystujemy kogenerację.
 • Dbamy o ekosystemy i różnorodność biologiczną.
 • Troszczymy się o dobrostan zwierząt.
 • Stosujemy kodeks postępowania dostawców (na poziomie globalnym).
 • Podpisaliśmy konwencję w zakresie używania certyfikowanej soi.
 • Nasze instalacje podlegają obowiązkowi uzyskania pozwoleń zintegrowanych regulujących środowiskowe aspekty ich funkcjonowania i nakładających na nas obowiązki w zakresie przestrzegania określonych standardów.
 • Rozwijamy innowacyjne rozwiązania.

Mamy pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności oraz stymulujemy lokalną przedsiębiorczość.

 • Inicjujemy lokalne działania, w ramach programu „Działamy i wspieramy”, mające na celu wspieranie bezpieczeństwa i świadomości ekologicznej dzieci oraz aktywizowanie lokalnych społeczności.
 • Prowadzimy serwis środowiskowy ferm i wytwórni oraz udzielamy wsparcia doradczego w ramach Agra-Matic.
 • Stawiamy na współpracę i zakupy od lokalnych dostawców.

Oferujemy bezpieczne i inspirujące środowisko pracy oraz zachęcamy naszych pracowników do dalszego rozwoju i pozytywnego wkładu w społeczeństwo.

 • Kierujemy się zasadami etycznymi.
 • Posiadamy transparentny system zatrudniania i wynagrodzeń.
 • Zapewniamy bezpieczne warunki pracy.
 • Stawiamy na rozwój i szkolenia.
 • Otrzymaliśmy certyfikat TOP EMPLOYER.
 • Zachęcamy do działania na rzecz społeczności lokalnych i środowiska.
W De Heus jesteśmy dumni, że dzięki naszym działaniom związanym ze zrównoważoną produkcją paszy i żywności możemy przyczyniać się do osiągania globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals).

Wyniki wyszukiwania