Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Różnorodność pracowników

Szeroka Szeroka gama gama stanowisk stanowisk w w różnych różnych obszarach obszarach firmy firmy oraz oraz zaplecze zaplecze w w postaci postaci dostępu dostępu do do szkoleń szkoleń i i globalnych globalnych programów programów rozwojowych rozwojowych pomagają pomagają budować budować w w De De Heus Heus zespoły zespoły oparte oparte na na różnorodności. różnorodności.

Większość naszych pracowników wykonuje swoje obowiązki w wytwórniach. To oraz specyfika branży wpływają na kształtowanie się struktury zatrudnienia, w której przeważają mężczyźni.

W większości kategorii w 2022 r. kobiety stanowiły ok. 20% – 25% wszystkich zatrudnionych. Wyjątek stanowią obszary: produkcyjny, w którym kobiety zajmują 11% stanowisk oraz administracyjny, gdzie 62% pozycji piastowanych jest przez kobiety.

Nowe osoby zatrudniamy wyłącznie na podstawie predyspozycji do pracy na danym stanowisku.

Odsetek pracowników w podziale na płeć i kategorie pracowników

Zarząd

Wyższa kadra zarządzająca

Średnia kadra zarządzająca

Pracownicy administracji*

Pracownicy produkcji*

* Dane za 2021 dotyczące pracowników administracji i produkcji podawane były łącznie

Pracownicy sprzedaży

Kobiety Mężczyźni Razem
Zarząd 
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 13% 63% 75%
powyżej 50 lat 13% 13% 25%
Razem (zmiana 2022 vs 2021)  25% (+5 p.p.)  75% (-5 p.p.)  100% 
Wyższa kadra zarządzająca 
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 13% 63% 75%
powyżej 50 lat 13% 13% 25%
Razem (zmiana 2022 vs 2021)  25% (+5 p.p.)  75% (-5 p.p.)  100% 
Średnia kadra zarządzająca 
poniżej 30 lat 0% 1% 1%
od 30 do 50 lat 16% 59% 75%
powyżej 50 lat 2% 22% 24%
Razem (zmiana 2022 vs 2021)  18%(-1 p.p.)  82% (+1 p.p.)  100% 
Pracownicy administracji* 
poniżej 30 lat 7% 7% 14%
od 30 do 50 lat 49% 22% 71%
powyżej 50 lat 6% 9% 14%
Razem  62%  38%  100% 
Pracownicy produkcji* 
poniżej 30 lat 3% 12% 15%
od 30 do 50 lat 5% 46% 51%
powyżej 50 lat 3% 32% 34%
Razem  11%  89%  100% 
Pracownicy sprzedaży 
poniżej 30 lat 1% 3% 4%
od 30 do 50 lat 23% 60% 83%
powyżej 50 lat 3% 10% 13%
Razem (zmiana 2022 vs 2021)  24% (-4 p.p.)  76% (+4 p.p.)  100% 
Stan na dzień 31.12.2022 r.
*Dane za 2021 dotyczące pracowników administracji i produkcji podawane były łącznie.

Wyniki wyszukiwania