Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Struktura

W W De De Heus Heus grupę grupę zarządzającą zarządzającą firmą firmą tworzą tworzą osoby osoby o o różnorodnych różnorodnych kompetencjach kompetencjach i i doświadczeniach, doświadczeniach, co co korzystnie korzystnie wpływa wpływa na na podejmowane podejmowane decyzje, decyzje, reagowanie reagowanie na na bieżące bieżące zmiany zmiany i i wyznaczanie wyznaczanie kierunków kierunków rozwoju rozwoju na na przyszłość. przyszłość.

  • 2-9
  • 2-10
  • 2-11
  • 2-12
  • 2-15
  • 2-16
Struktura organizacyjna De Heus w Polsce składa się z 8 pionów.

Dyrektorzy każdego z nich oraz Prezes Zarządu tworzą grupę zarządzającą (Management Team). Jej członkowie wybierani są na podstawie oczekiwań określonych w postępowaniach rekrutacyjnych, a pod uwagę brane są ich kompetencje oraz doświadczenie.

W De Heus obowiązuje specjalny protokół z zasadami biznesowymi (tzw. niebieska książeczka), którego przestrzeganie zapobiega powstawaniu konfliktów interesu. Jego celem jest zapewnienie przejrzystości działania firmy oraz sposobu postępowania każdego pracownika (w rozmaitych, często skomplikowanych sytuacjach), który ma być ambasadorem uczciwości biznesowej.

Wszelkie kwestie krytyczne, zdefiniowane zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie Uczciwość i zgodność z przepisami komunikowane są bezpośrednio do komórki odpowiedzialnej za dany temat oraz do dyrektora odpowiedniego pionu, który wchodzi w skład grupy zarządzającej, raportującej do Prezesa firmy. W 2022 r. Prezesowi przekazano jedną tego typu kwestię.

Wyniki wyszukiwania