Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Emisje do powietrza

Podejmujemy Podejmujemy działania, działania, by by w w naszej naszej działalności działalności prowadzić prowadzić do do ograniczenia ograniczenia emisji emisji gazów gazów cieplarnianych. cieplarnianych.

By ograniczyć emisje do powietrza:
 • Pozyskujemy energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.
 • Inwestujemy w energooszczędne technologie.
 • Maksymalizujemy zakupy surowców od producentów zlokalizowanych najbliżej naszych fabryk.
 • Na liniach produkcyjnych stosujemy urządzenia ochronne, np. filtry i cyklony.
 • Systematycznie dokonujemy remontów, przeglądów oraz konserwacji maszyn i urządzeń.

Nasze wytwórnie posiadają pozwolenia zintegrowane, które zobowiązują nas m.in. do regularnych pomiarów emisji oraz stosowania rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

7 ton

tyle paszy więcej mieści się w nowoczesnych ciężarówkach firm transportowych, z którymi współpracujemy. Teraz mogą przewieźć 23 tony naszych produktów. Ogranicza to emisje związane z dostawami.

W 2022 r. po raz kolejny obliczyliśmy ślad węglowy organizacji. Badanie pomaga nam ocenić, jak wpływamy na klimat oraz czy działania, które podejmujemy, pomagają efektywnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

 • The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition,
 • GHG Protocol Scope 2 Guidance,
 • Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.
W naszej kalkulacji śladu węglowego

uwzględniliśmy wszystkie 3 zakresy i obejmują one emisje w całym łańcuchu wartości.

Obliczenia śladu węglowego wykonaliśmy zgodnie z dwiema metodami: location-based i market-based*. W 2022 r. w wyniku działalności De Heus wyemitowano 1 203 045 t CO2e (market-based). Jest to o 22,6% więcej niż w 2021 r., w którym ślad węglowy spółki wyniósł 981 275 t CO2e. Wzrost emisji wynika przede wszystkim ze wzrostu zużycia surowców paszowych, większej produkcji rocznej oraz zmiany niektórych wskaźników.

* W przypadku metody location-based zużycie energii elektrycznej pomnożono przez średni wskaźnik emisji dla Polski. Natomiast w obliczeniach metodą market–based zużycie energii pomnożono przez wskaźnik emisji publikowany przez sprzedawcę energii.

Emisje gazów cieplarnianych w De Heus

Zakres Emisje 2021 [t CO2e]
(2021 vs 2020)
Emisje 2022 [t CO2e]
(2022 vs 2021)
Zakres 1 13 145 (+61,01%) 15 489 (+17,83%)
Zakres 2 market-based 30 751 (+53,61%) 31 614 (+2,81%)
Zakres 2 location-based 28 787 (+57,91%) 30 401 (+5,61%)
Zakres 3 937 379 (+15,26%) 1 155 942 (+23,32%)
Zakres 1+2+3 (market-based) 981 275 (+16,61%) 1 203 045 (+22,66%)
Zakres 1+2+3 (location-based) 979 311 (+16,63%) 1 201 832 (+22,72%)

W 2022 r. zakres 1, czyli emisje bezpośrednie wynikające ze spalania paliw, uwalniania czynników chłodniczych oraz stosowania gazów technicznych, odpowiadały za nieco ponad 1%  naszego śladu węglowego. Niecałe 3% emisji całkowitych stanowił zakres 2, obejmujący emisje związane z wytworzeniem zakupionej z zewnątrz energii elektrycznej i cieplnej. Pozostałe 96% emisji to emisje pośrednie, powstające w łańcuchu wartości organizacji, raportowane w zakresie 3.

Za 92% emisji całkowitych odpowiadały w De Heus zakupione surowce.

Prawie 4% emisji wiązało się z dostawami surowców oraz transportami gotowych produktów.

Niecałe 3% śladu węglowego wynikało z wytwarzania zakupionej z zewnątrz energii elektrycznej.

Emisje bezpośrednie, wynikające ze spalania paliw, stanowiły nieco ponad 1% śladu węglowego.

W naszych działaniach dążymy do zmniejszania śladu węglowego. Deklarujemy, że:
 • W 2023 r. we wszystkich jednostkach biznesowych dokonamy obliczeń stanu wyjściowego śladu węglowego jej produktów.
 • W 2023 r. sformułujemy cele i poszukamy rozwiązań ograniczających nasz ślad węglowy.
 • W 2023 r. planujemy zaoferować klientom dopasowane do ich gospodarstw porady pozwalające ograniczyć ślad węglowy.

Wyniki wyszukiwania