Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Zrównoważona działalność

Dążymy Dążymy do do zapewnienia zapewnienia dostępu dostępu do do zdrowej zdrowej i i bezpiecznej bezpiecznej żywności żywności przy przy jednoczesnym jednoczesnym poszanowaniu poszanowaniu zasobów zasobów naturalnych. naturalnych.

Jesteśmy świadomi wpływu naszej produkcji na otoczenie i podejmujemy działania, by go minimalizować.

Wierzymy, że zapewnianie dostępu do bezpiecznej i zdrowej żywności powinno iść w parze ze zrównoważoną produkcją i szacunkiem dla środowiska. Wykorzystując wiedzę odpowiednio wykwalifikowanej kadry i doświadczenie zdobyte dzięki bliskiej współpracy z hodowcami, nieustannie pracujemy nad koncepcją zrównoważonej produkcji zwierzęcej, której poszczególne elementy minimalizują wpływ intensywnej hodowli na środowisko naturalne.

Instalacje De Heus służące do wytwarzania pasz podlegają obowiązkowi uzyskania pozwoleń zintegrowanych.

Kompleksowo regulują one wszystkie najważniejsze aspekty środowiskowe i nakładają na nas konkretne obowiązki w zakresie przestrzegania określonych nimi standardów.

Identyfikujemy zagrożenia oraz systematycznie dokonujemy oceny zgodności z wymaganiami prawnymi.

Dążymy w ten sposób do stałej poprawy efektywności środowiskowej i skuteczności prowadzonych przez nas działań. W razie wykrycia zagrożeń dla środowiska podejmujemy odpowiednie działania zapobiegawcze.

Nasze wytwórnie przechodzą regularne kontrole ze strony organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

Podczas tych kontroli w szczegółowy sposób weryfikowana jest zgodność naszej działalności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Ewentualne zarządzenia pokontrolne są przez nas realizowane w wyznaczonym czasie.
W 2022 r.

Opracowaliśmy procedurę System Zarządzania Środowiskiem, którego celem jest poprawa efektywności środowiskowej organizacji oraz potwierdzenie, że nasze wytwórnie spełniają wymagania konkluzji BAT (tj. najlepszych dostępnych technik).

Przygotowaliśmy też Politykę Środowiskową, która stanowi podsumowanie działań De Heus i ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Na kolejne lata planujemy opracowanie oraz wdrożenie polityki i procedur, które pozwolą nam w pełni udokumentować nasze odpowiedzialne podejście do zarządzania tematem środowiska.

Do 2025 r. De Heus będzie wykorzystywać tylko certyfikowaną soję (spełniającą wytyczne FEFAC dotyczące pozyskiwania tego surowca).

Wyniki wyszukiwania