Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Komunikacja i szkolenia BHP

Zapewniamy pracownikom pełny dostęp do istotnych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wspólnie budować świadomość w oparciu o przekazywaną wiedzę i doskonalić warunki pracy.

GRI:
  • 403-4
  • 403-5

Komunikacja z pracownikami odbywa się poprzez:

  • komisje BHP, na których posiedzenia zapraszani są przedstawiciele kadry menadżerskiej oraz pracowników;
  • spotkania kierowników wytwórni, podczas których omawiane są wybrane zagadnienia, wyznaczane zadania i terminy ich realizacji, a następnie monitorowany jest stan realizacji zaleceń;
  • szkolenia i audyty z zakresu BHP;
  • intranet;
  • plakaty z zasadami bezpiecznej pracy;
  • spotkania indywidualne;
  • formularze ocen przy doborze środków ochrony indywidualnej;
  • oceny ryzyka zawodowego.

Szkolenia BHP

Pracownicy De Heus przechodzą szkolenia wstępne, okresowe oraz dodatkowe z zakresu BHP.

Umożliwiamy także uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez organizowanie kursów i szkoleń, m.in. z zakresu uprawnień energetycznych, obsługi urządzeń transportu bliskiego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy zasad prowadzenia ewakuacji.

Wyniki wyszukiwania